Õpiprojekti koostamise ja läbiviimise ABC

Info algallikas (25.10.2009)

Efektiivne õpiprojektide kasutamine

Selle õppematerjali tarbeks loodud õpiprojektid on mõeldud eelkõige põhikooli õpilastele, kuid tänu oma paindlikule struktuurile on nad hõlpsasti kohandatavad ka nii vanematele kui noorematele õpilastele. Peagi avastate, et iga õpiprojekti juures on kasutatud kindlat vormi, milletõttu ongi need kiirelt ja lihtsalt kohandatavad.

Iga projekt sisaldab:

Projekti kestvus

Tundide arv, mida eeldatakse projektile kuluvat. Kuna koolipäevade pikkus ja ülesehitus võib erinevates kohtades olla erinev, on projekti kestvus antud tundides.
Kehtestatud stndardid Kõik õpiprojektid on loodud vastamaks ISTE riiklikele haridustehnoloogia standarditele (NETS*S). Kuid ka teised vajalikud standardid ja pädevused pannakse kirja.
Tunni eesmärgid Siin tuuakse välja põhilised õpieesmärgid. Õpieesmärkide püstitamisel arvestavad õpetajad vastava taseme õpilaste võimeid ja oskusi ning kohandavad neid vajadusel.
Õpilaste ülesanne See lõik annab inspiratsiooni õpilastele. Milliseid ülesandeid nad hakkavad projekti käigus täitma? Milline peab olema töögrupi koosseis? Millist rolli tuleb kellelgi täita? Igas projektis on ülesanne, mida neid tuleb lahendada ja mille tulemuseks on valmistoode või esitlus. Sellest saab lähemalt lugeda CD-ROMilt.
Projekti detailid See lõik annab projekti kohta üldist informatsiooni, sealhulgas tuuakse ära detailid, mis aitavad kooskõlastada tegevust oodatavate tulemustega.
Õpilaste eelteadmised ja

-oskused

Üldine loetelu eelteadmistest ja oskustest. See annab ka ülevaate oskustest, mida õpilased projekti käigus vajavad ja kasutama hakkavad.
Vajaminev tehnoloogia Siin tuuakse ära olulisemad tarkvaraprogrammide nimetused ja see, kas projekti läbiviimiseks on vaja juurdepääsu Interneti materjalidele. Antakse ka infot selle kohta, kuidas kabinetis olevad arvutid projektiks ette valmistada, milliseid materjale ja tarkvara on vaja muretseda.
Õpetaja materjalid See loetelu sisaldab materjale, mida õpetaja vajab projekti alustamisel.
Soovitatavad veebimaterjalid Veebileheküljed, mis sisaldavad projekti jaoks vajalikku, kontrollitud materjali. On oluline meeles pidada, et kõik planeeritud leheküljed tuleb enne projekti alustamist üle kontrollida, kuna lehekülgede aadressid võivad muutuda.
Lisamaterjalid ja

-allikad

Projekti alguses antakse loetelu kõikidest õpikutest, ajakirjadest, videodest jne, mida võib kasutada info kogumiseks. Sealhulgas on ka materjalid, millele õpilastel peaks olema juurdepääs tunnis, ja ka need materjalid, mida kasutatakse ettevalmistuseks.
Tegevuskava Siin osas tuuakse samm-sammult ära kõik tegevused läbi kogu projekti alates sissejuhatavatest tegevustest. Siia kuuluvad ka soovitatavad grupistrateegiad ja metoodika ning juhised, kuidas suunata õpilasi kogu projekti vältel. Lisaks tuuakse ära ka töö lõpp-produkti kirjeldus, mille nimel õpilased projektis tegutsevad.
Hindamisvõimalused Projektipõhised meeskonna poolt tehtavad jõupingutused nõuavad läbimõeldud, autentse hindamise võtteid. Iga kord tuleb eraldi välja töötada hindamismeetodi kirjeldus ning hindamisskaalad, mis võimaldavad õpilaste tööd lihtsalt ja efektiivselt hinnata.
Tugistrateegiad Te tõenäoliselt juba teate, et õnnestunud tunni võtmesõnadeks on  paindlikkus ja kohandatavus. Iga projekt sisaldab vihjeid ja soovitusi, kuidas aidata õpilastel seatud ülesandeid täita, lisaks pakutakse ka alternatiive meeskonnatööle ja erinevaid tegevusi.

Soovitused projekti läbiviimiseks

Uuendusmeelse õpetajana oled sa harjunud tunde ja materjale ümber kohandama vastavalt oma õpilaste vajadustele. Tõenäoliselt tead sa ka seda, et kõige efektiivsemad tehnoloogiat integreerivad tunnid on need, mis keskenduvad tunni teemale ja õpieesmärkidele, mitte aga tehnoloogiale endale. Allpool on toodud ära mõned soovitused, kuidas kerge vaevaga integreerida siin esitatud õpiprojekte oma õppekavasse. Siinsed soovitused aitavad ka tehnoloogiat paremini siduda tunni tegevustega.

Näe oma tunde ja õpetust tervikpildina.

Siinesitatud õpiprojektid on loodud tervikpilti silmas pidades ja on suunatud üheaegselt mitmetele pädevustele. Too välja oma eesmärgid ja spetsiifilised pädevused, mida soovid oma projektides ühendada. On oluline meeles pidada, et tehnoloogia ei võta kunagi teiste õpetamismeetodite kohta üle, ta vaid toetab neid.

Seo sobivad tehnoloogia kasutamise võimalused õpilaskeskse õppimisega.

Tund peaks keskenduma õpilaskesksele õpetamisele. Ülesannetele vastava tehnoloogia integreerimine tundidesse aitab meil saavutada oma eesmärki pannes ühtlasi ka õpilased tehnoloogiat kasutama. Näiteks, õpilaste teadmised tekstiredaktori võimalustest avarduvad enam kui üks nende hindelistest ülesannetest on luua infoleht uurimistulemuste kohta, kui et lasta neil lihtsalt kopeerida ja kirjutada tavaline harjutustekst.

Loo õpikeskused.

Loo õpikeskus neile õpilastele, kes peavad läbi viima teemakohase uurimuse, trükkima välja materjalid teistele grupiliikmetele või tegema tõsisemat uurimistööd. Siin võib teha koostööd ka kooli raamatukogu või meediakeskusega ning luua mõni õpikeskus ka nende ruumidesse.

Julgusta õpilasi kriitiliselt mõtlema.

Head küsitlemisvõtted aitavad arendada õpilaste kriitilise mõtlemise oskust. Grupitöö, projektipõhine õppimine, erinevate õpistiilide teadlik kasutamine ja tehnoloogia integreerimine, need kõik omavahel kombineerituna aitavad arendada kõrgemal tasemel mõtlemist.

Aita õpilastel saavutada edu.

Õpilastel peab tekkima võimalus kogeda tunnis edu. Kasuta eakohaseid veebimaterjale, et õpilased ei jääks hätta oma lugemis- või mõistmisoskusega. Ka grupisiseselt võiks olla vastutus jaotatud nii, et see võimaldaks ühiselt edu kogeda.

Loo enda klassisisene “tehniline tugi”.

Jälgi olukordi ja teemasid, mis loovad momente millegi õpetamiseks. Kui tehnoloogia mingil põhjusel alt veab, püüdke olukorda parandada õpilastega koos. Seda tuleks teha nii, et ka õpilased saavad võimaluse sellest olukorrast õppida. Laske ka õpilastel tehnilisi probleeme lahendada, see annaks isegi kahekordset kasu. Esiteks, õpilased õpivad lahendama tehnilisi probleeme, mis on iseenesest väärt oskus. Teiseks, see jätab teile aega ja energiat, mida suunata sisulisele tööle.

Loo kodu ja kooli vaheline ühendus.

Kui teil on kasutada kooli veebilehekülg, siis hoolitse selle eest, et nii õpilased kui nende vanemad teaksid, kuidas sealt materjale leida. Järjest enamatel õpilastel on juurdepääs Internetti ka väljaspool kooli. Võimaldades neile juurdepääsu kooli projektidele ja väljaspool kooli, motiveerime me neid õppimist jätkama ja pärast koolipäeva lõppu. Nii saame ka vanemates tekitada huvi laste tegemiste vastu, mis on samuti oluline edu kogemisel õppetöös. Selles materjalis sisalduvad projektid sisaldavad spetsiaalseid näited ka selle kohta, kuidas projekti tegevusi väljaspool tundi edasi arendada.

Laienda tegevust koolis ja piirkonnas.

Julgusta ka teisi õpetajaid tegema läbi sarnaseid erialaseid koolitusi. Palu neid jälgida, kuidas su õpilased osalevad õpiprojektides ja küsi nende arvamust selle kohta, kuidas võiks seda protsessi parandada või kuidas saaksid neil aidata samasuguseid projekte ette valmistada ja läbi viia.

Pühitse oma edu.

Kui viid läbi õpiprojekte, tööta pidevalt koos õpilastega, pühitsege ühiselt edu ja tõmmake ka teisi kaasa. Kui jagate oma kogemusi suurema auditooriumiga, siis nakatate ka teisi oma entusiasmiga, saate neilt tuge ja positiivset mõju kogu koolile.

Soovitused paremaks tehnoloogia kasutamiseks

Tehnoloogia kasutamisel mistahes vanuseastmes või mistahes õppekava osaga integreerides on teatud üldstrateegiad ja soovitused, mida järgida. Järgnevalt on ära toodud mõned soovituslikud meetodid, mis aitavad integratsiooni muuta võimalikult lihtsaks ja valutuks.

Kontrolli kasutatavaid veebilehekülgi.

Selles materjalis on ära toodud hulk veebilehekülgi, mis annavad informatsiooni õpiprojektide kohta. Hoolitse selle eest, et jõuaksid enne tundi kõik vajalikud leheküljed üle vaadata. Veebilehekülgede aadressid muutuvad sageli ja seetõttu on oluline oma aja ja energia säästmiseks plaanitavad leheküljed eelnevalt üle kontrollida. Vajadusel jääb siis ka aega leida alternatiivseid lehekülgi vahepeal kadumaläinutele.

Kasuta järjehoidjaid.

Kui esitled materjali kogu klassile kasutades projektorit, siis võiksid eelnevalt vajaminevad leheküljed Lemmikute (Favourites) hulka salvestada. See säästab aega ja välistab võimaluse, et kirjutad kogemata mõne aadressi valesti. Kui võimalik, võiks need leheküljed salvestada ka õpilaste arvutites. Mõned aadressid on väga pikad ja õpilased võivad teha nende kirjutamisel tähe-, numbri- või sümbolivigu. Kui te mingil põhjusel ei saa neid lehekülgi salvestada, siis edastage nende lehekülgede aadressid õpilastele elektroonselt või paberkandjal.

Mõtle välja varuplaan.

Tundides, kus kasutatakse tehnoloogiat, peaks alati varuks olema ka “Plaan B”. Oleks tark teha esitluste ja failide varukoopiad. Kui võimalik, tehke elektroonsest esitlusest koopia ka paberkandjal. Kui keset tundi peaks tehnoloogia alt vedama, siis peab olema varuks alternatiivplaan, kuidas tundi jätkata.

Demonstreeri tehnilisi oskusi.

Head õpetajad annavad õppevahendite efektiivsel kasutamisel ise eeskuju. Tehnoloogia kasutamise puhul pole asi teisiti. Paljud õpetajad peavad efektiivseks õpilastele näidata, kuidas lisada veebilehekülge lemmikute (Favourites) hulka või kuidas liikuda kataloogipuus ja salvestada oma materjale vajalikku kohta. Selliste võtete kasutamine õpilaste ees, samal ajal selgitades, kuidas üht või teist asja teha, aitab ära hoida hilisemaid aegavõtvaid küsimusi nende samade tehniliste võtete kohta.

Taga võrdne tööjaotus ja juurdepääs tehnoloogiale.

Meeskonnatöö puhul nagu siinsetes projektides kirjeldatud, võib tulla ette olukordi, kus mõnedel meeskonnaliikmetel on vähem ülesandeid kui teistel, ja seega ka väiksem juurdepääs tehnoloogiale. Sellisel juhul on hea kasutada järelvalvet – seda saavad teha ka õpilased ise – et kõik õpilased saaksid näiteks, tehnoloogiat kasutada võrdses mahus. Õpetaja ülesandeks on jälgida, et ei tegevused ega inimesed ise ei piiraks kellegi juurdepääsu tehnoloogiale.

Ennetav abi

Kui oled välja valinud, millist projekti oma tunnis teha, tuleb sul põhjalikult läbi uurida Projekti üksikasjad ja Õpilaste ülesanded. Mõned teemad või osa informatsiooni võib olla mõnedele õpilastele liiga raske. Ennetav abi võib aidata ka neil õpilastel teemast paremini aru saada ning annab ka neile võimaluse harjutada kriitilist mõtlemist. Õpilaste õigeaegne abistamine loob kindlad suhted kooli ja kodu vahel, võimaldab õpilastel paremini ainet omandada ja loob õpilastel elukestvad teadmised ainest.

Ennetava abi pakkumisel võib kaaluda järgmisi strateegiaid:

  • Otsi teema kohta lisamaterjali ja tutvusta seda õpilastele, soovitavalt väikestes gruppides, enne projekti alustamist. Sobiv materjal võib olla ajalehe väljalõiked, uudiste kanalite heli- või videosalvestused, kohalikud, riiklikud või rahvusvahelised meediaväljaanded jne.
  • Seda võiks pakkuda õpilastele välja kui koduga seotud tegevust. Näiteks, õpilased intervjueerivad oma vanemaid või vanavanemaid esitades küsimusi projektiga seotud inimeste või sündmuste kohta. Võibolla saavad vanemad lisada omalt poolt isiklikumat vaadet sellele sündmusele – kus nad parajasti olid, kui see juhtus; kuidas nad reageerisid sellele jne. Mõnel puhul võib juhtuda, et vanematel tekib projekti vastu sügavam huvi ning nad pakuvad ise õpilastele lisamaterjali, isiklikke teadmisi või soovitavad seda teemad hiljem edasi arendada.
  • Arutage alustatava projekti teemat ka kooli meediaspetsialistiga, kes võib soovitada, milliseid materjale veel kasutada või milliste projektidega tegeldakse teistes klassides ja kas neid saaks omavahel siduda või täiendada.
  • Siduge see projekt eelmiste sarnaste projektide või tegevustega. Milliseid seoseid võivad õpilased leida? Õpetage õpilasi nägema selle projekti seotust teiste sarnaste projektidega ja õpetatava ainega üldisemalt.

Iga siintoodud projekti kirjelduses on ka Tugistrateegiate osa, mis annab spetsiifilisi soovitusi kõigi õpilaste edukuse suurendamiseks.

Ümberõpetamine / Kohandamine

Kui te jälgite, kuidas teie õpilased lahendavad probleeme ja mõtlevad lahenduste leidmisel kriitiliselt, peaksite panema ka tähele, kuidas nad suhtuvad õpiülesannetesse ja kas nad ka tegelikult midagi uut omandavad. Siin väljapakutud projektid eeldavad õpilastelt kriitilist mõtlemist – see on oskus, mida kindlasti kõigil õpilastel pole veel arenenud. Võibolla märkate, et kõik või mõned õpilased ei suuda täita püsitatud õpieesmärke. Sel juhul peaks õpieesmärgid ümber sõnastama või muutma õpetamismeetodeid. Iga õpiprojekti juures on ka lisategevusi. Peaksite kaaluma nende kasutamist, kui tekib vajadus ümberõpetamise või õpieesmärkide ümberkujundamise järele.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: